b-box 3 - Installatiegids (2024)

Overzicht gidsen

Installatiegids

Stap1

Voor je aan de installatie van je b‑box begint

Selecteer het type b-box dat u wenst te installeren.

Mijn b-box

Kijk eerst welke soort aansluiting je hebt: dat kan een enkel 5-polig aansluitpunt zijn of een DSL-aansluitdoos.

Mijn installatie

Onderdelen nodig voor de installatie

 • b-box 3
 • Elektrische voedingskabel
 • DSL-splitter
 • DSL-kabel
 • Ethernetkabel

Het is mogelijk dat jouw toestellen/accessoires verschillen van de illustraties. Als je dit onderdeel gekregen hebt van een technicus als wisselstuk of bij de installatie, dan heb je de b-box en de nodige accessoires al om het apparaat te installeren. Heb je voor de installatie extra materiaal (kabels…) nodig? Ga dan langs in een Proximus-verkooppunt.

Als je een b-box vervangt

Gebruik altijd de nieuwe meegeleverde elektrische voedingskabel.

Stap2

Sluit de splitter aan

Als je een DSL-splitter hebt en een vaste lijn.

Kijk in dat geval na of de schakelaars achteraan je DSL-splitter naar boven staan.

b-box 3 - Installatiegids (5)

b-box 3 - Installatiegids (6)

b-box 3 - Installatiegids (7)

Stap3

Sluit de b-box aan op de splitter

Als je de b-box in de buurt van de DSL-aansluitdoos plaatst, gebruik dan de DSL-kabel en sluit deze aan op de blauwe DSL-poort aan de achterkant van de b-box.

b-box 3 - Installatiegids (8)

b-box 3 - Installatiegids (9)

b-box 3 - Installatiegids (10)

Staat je b-box in een andere ruimte dan je DSL-aansluitdoos?

 • Gebruik dan de speciale kabel bestemd voor de aansluiting van je b-box om de DSL-aansluitdoos met het telefoonstopcontact te verbinden.
 • Verbind de telefoonstekker met de b-box met een DSL-kabel.
 • Steek deze in de blauwe DSL-poort aan de achterkant van de b-box.

Dit materiaal (de speciale kabel bestemd voor de aansluiting van de b-box; het telefoonstopcontact; de telefoonstekker) is niet meegeleverd in deze doos. Het is al aanwezig in je huidige installatie of is aan te kopen. De speciale kabel bestemd voor de aansluiting van de b-box is een gewone telefoonkabel (VVT-kabel of –minder aangeraden- UTP-kabel). Deze is onder meer verkrijgbaar in een Proximus-verkooppunt en in een vakhandel voor elektrisch materiaal. Als je een speciale kabel bestemd voor de aansluiting van de b-box gebruikt, check dan of deze correct aangesloten is in de DSL-aansluitdoos.

Bevestig de b-box aan de muur

 • Draai hem in wijzerzin om hem van zijn sokkel te halen.
 • Vijs de sokkel aan de muur.
 • Bevestig daarna de b-box weer op de sokkel.

b-box 3 - Installatiegids (15)

b-box 3 - Installatiegids (16)

b-box 3 - Installatiegids (17)

b-box 3 - Installatiegids (18)

b-box 3 - Installatiegids (19)

Stap4

Zet de b-box aan

Plug de elektrische voedingskabel in je b-box en steek de stekker in het stopcontact. De schakelaar staat in de ‘I’-positie en Het lampje aan de voorkant licht op.

b-box 3 - Installatiegids (20)

b-box 3 - Installatiegids (21)

b-box 3 - Installatiegids (22)

b-box 3 - Installatiegids (23)

Heb je een vaste lijn ?

Je kan een telefoon aansluiten op de DSL-aansluitdoos.

b-box 3 - Installatiegids (24)

b-box 3 - Installatiegids (25)

Stap5

Configuratie en automatische update van de b-box

b-box 3 - Installatiegids (26)

Duur van de configuratie: maximaal 30 minuten

Zodra de lampjes hieronder branden, kun je je TV Box, computer en andere toestellen installeren.

b-box 3 - Installatiegids (27)

Verschillende verklikkerlampjes lichten op afhankelijk van de diensten die je besteld hebt.

Het “DSL”-lampje blijft knipperen

 • Is dit je eerste verbinding met Pickx en/of internet? Dan moet je de dag van je activering afwachten.
 • Is dit niet je eerste verbinding met Pickx en/of internet? Controleer dan of de DSL-kabel goed verbonden is met je b-box en het stopcontact in de muur.

De lampjes van de b-box

b-box 3 - Installatiegids (28)

Blauw, vast: de b-box staat onder spanning.

b-box 3 - Installatiegids (29)

Blauw, vast: de b-box is gesynchroniseerd.
Blauw, knipperend: de synchronisatie is bezig (max. 3 minuten).

b-box 3 - Installatiegids (30)

Blauw, vast: er is een internetverbinding.

b-box 3 - Installatiegids (31)

Blauw, vast: minstens een LAN-poort wordt gebruikt.

b-box 3 - Installatiegids (32)

Blauw, knipperend: duidt aan dat de WPS-synchronisatie met een ander wifi-WPS-toestel mogelijk is (max. 2 minuten) of dat de verbinding tussen de handsets bezig is.

b-box 3 - Installatiegids (33)

Blauw, vast: de wifi-functie is actief.

Je b-box is nu geconfigureerd!

 • Sluit een computer met een kabel op de b-box aan
 • Maak een verbinding via wifi
 • Configureer je e-mail
 • Een TV Box installeren
 • Draadloze oplossing

Wil je een kopietje ervan opslaan?

Download deze gids (1.11 Mb)
b-box 3 - Installatiegids (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 5798

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.